Warunki handlowe

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU

firmy DECOLED, s.r.o. z siedzibą w ul. Fráni Šrámka 18/2622, Praga, Republika Czeska, kod pocztowy: 15000, numer identyfikacyjny VAT: 25683853, zarejestrowanej pod numerem C 60918, podlegającej sądowi okręgowemu w Pradze.

Warunki wstępne

1.1.Poniższy Regulamin korzystania ze sklepu (od teraz zwany „Regulaminem") określa zasady dotyczące wzajemnych praw i obowiązków sprzedawcy i klienta zgodnie z paragrafem §1751, ustęp 1. ustawy n. 89/2012 Sb. Kodeksu cywilnego. Regulamin precyzuje rownież prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkownika związane z kontem użytkownika

.

1.2.W regulaminie stosuje się następujące słowa zapisane wielką literą:

Sprzedawca oznacza sprzedawcę według paragrafu §2079 Kodeksu cywilnego, zwanego dalej DECOLED, s.r.o.
Klient oznacza klienta zgodnie z paragrafem §2079 Kodeksu cywilnego
Umowa oznacza umowę sprzedaży zawartą między Sprzedawcą a Klientem
Konsument oznacza każdego, kto poza zakresem własnej działalności zawodowej zawiera umowę ze Sprzedawcą
Strona internetowa Oznacza program, lub też aplikację, która jest dostępna online za pośrednictwem www.decoled.pl. Jej główną funkcją jest umożliwienie obejrzenia, wybrania i zamówienia produktów przez Użytkownika.
Koszyk Jest częścią strony internetowej generowaną automatycznie poprzez korzystanie przez Klienta z funkcji, takich jak dodawanie, usuwanie i modyfikowanie ilości produktów.
Dostawca Osoba umożliwiająca używanie konta Użytkownika; DECOLED, s.r.o.
Konto użytkownika Część strony internetowej dedykowana dla jednego konkretnego Użytkownika, tworzona podczas Rejestracji i udostępniana po potwierdzeniu danych dostępowych.
Użytkownik osoba korzystająca z konta użytkownika

Konto użytkownika

2.1.Użytkownik jest uprawniony do stworzenia Konta użytkownika na Stronie internetowej w celu łatwiejszego zamawiania produktów.

2.2.Użytkownik tworzy Konto użytkownika w następujący sposób: uzupełnia niezbędne dane za pośrednictwem Strony internetowej, takie jak imię, nazwisko, adres do rozliczeń, adres email, login i hasło, a następnie zapisuje te dane. Równocześnie musi zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co od teraz będzie zwane „Rejestracją").

2.3.Wprowadzone dane Konta użytkownika uważa się za prawdziwe i kompletne. Odpowiedzialność za możliwe błędy leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

2.4.Dostęp do Konta użytkownika jest ograniczony przez dane logowania, którymi są login i hasło (od teraz zwane „Danymi logowania"). Użytkownik i Dostawca są zobowiązani do utrzymania poufności tych danych.

2.5.Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom postronnym własnego Konta użytkownika.

2.6.Dostawca może usunąć Konto użytkownika, szczególnie w przypadku braku aktywności Użytkownika dłuższej niż jeden rok, lub jeśli Klient narusza zasady zawarte w Umowie oraz Regulaminie.

2.7.Użytkownik ma świadomość, że jego konto może być czasem niedostępne, szczególnie w przypadku konserwacji oprogramowania i sprzętu Dostawcy, lub też konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

2.8.Istnieją podobne ograniczenia dla Użytkownika jak w pkt 9.9. i 9.10.

Zawieranie umowy

3.1.Wszystkie produkty na stronie internetowej Sprzedawcy są prezentowane w celach informacyjnych; Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawierania umów w oparciu o informacje o tych produktach. Nie obowiązuje w tym wypadku paragraf § 1732 Kodeksu cywilnego.

3.2.Jeśli klient chce zamówić produkty, dodaje je do koszyka określając ilość produktów, a następnie wypełnia formularz na stronie internetowej, który zawiera:

 • informacje związane z zamówionymi produktami, ich ilość,
 • informacje dotyczące płatności,
 • informacje dotyczące dostawy, oraz
 • informacje dotyczące kosztów związanych z dostawą,
 • informacje zawierające dane Klienta, jego imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres email. Jeśli klient jest tożsamy z Użytkownikiem, dane te są wprowadzane automatycznie (od teraz zwane „Zamówieniem").

3.3.Istnieje możliwość sprawdzenia i korekcji wprowadzonych danych, jak również wyszukanie i poprawa ewentualnych błędów popełnionych przy składaniu zamówienia.

3,4.Zamówienie uważa się za dokonane w momencie naciśnięcia przycisku "Zamów” przez Klienta, co jest równoznaczne ze złożeniem Oferty (odtąd zwaną „Ofertą") i jest wiążące dla Klienta.

3.5. Sprzedawca potwierdza Zamówienie Klienta natychmiast, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca wysyła potwierdzenie na adres email Klienta podany na Koncie użytkownika, lub przy składaniu zamówienia. Gdy Sprzedawca potwierdza Zamówienie, jest to równoznaczne z zaakceptowaniem Umowy (od teraz zwanym „Akceptacją").

3.6.Istnieje możliwość zawarcia Umowy w języku czeskim.

3.7.Umowa jest archiwizowana przez Sprzedawcę przez okres pięciu lat w formie elektronicznej. Klient posiada dostęp do umowy za pośrednictwem Konta użytkownika.

3.8.Prawa własności przenoszone są na Klienta w momencie opłacenia wszystkich należności za produkty, według warunków określonych w umowie.

Warunki płatności

4.1.Strona internetowa zawiera informacje o produktach, w tym o cenie produktów (odtąd zwaną „Ceną"). Cena zawiera podatek VAT i wszystkie inne opłaty. Cena jest ważna w momencie opublikowania jej na stronie internetowej. Nie wpływa to na możliwość Sprzedawcy zawarcia umowy indywidualnie.

4.2.Klient jest zobowiązany zapłacić za produkt zgodnie z jego Ceną, włączając w to opakowanie i koszty wysyłki, jak również dostawy, w uzgodnionej wysokości. Jeśli nie stwierdzono inaczej, w Cenie zawierają się koszty wysyłki i opakowania.

4.3.Wydatki na środki komunikacji zdalnej nie wpływają na Cenę; Sprzedawca może jedynie naliczać opłaty za transport.

4.4.Sprzedawca jest uprawniony do żądania pełnej lub częściowej płatności za produkt, zanim wyśle go do Klienta. Paragraf §2119, ustęp 1. Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w tym przypadku.

4.5.Zapłata za produkt może być uregulowana w następujący sposób:

 • poprzez polecenie zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal i GoPay,
 • poprzez polecenie zapłaty przy zakupie dokonanym osobiście,
 • poprzez polecenie zapłaty za pośrednictwem urządzenia płatności online.

4.6.Klienta określa metodę płatności przy składaniu zamówienia.

4.7.Klient może zmienić metodę płatności pod warunkiem, że Sprzedawca zgadza się na taką zmianę. Informacja o zmianie musi dotrzeć do Sprzedawcy na piśmie za pomocą jego adresu email lub adresu rozliczeniowego.

4.8.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania korzystania z danej metody płatności przez Klienta; metody te są wymienione w pkt 4.5.

4.9.W przypadku płatności gotówką lub kartą kredytową należność jest uregulowana w momencie zakupu. W przypadku polecenia zapłaty, należy pokryć należność do 7 dni od zawarcia umowy. Jeżeli należność nie została uregulowana, uznaje się, że Klient wycofał się z zakupu.

4.10.W przypadku zapłaty na rachunek Sprzedawcy, Klient otrzymuje od Sprzedawcy symbol zmienny, najpóźniej przy Akceptacji. Klient jest zobowiązany opłacić należność i podać symbol zmienny.

4.11.W przypadku polecenia zapłaty, istnieje obowiązek opłacenia ceny, która obowiązywała w momencie przesyłania pieniędzy na konto Sprzedawcy.

4.12.Jeśli Klientowi przysługują rabaty udostępnione przez Sprzedawcę, nie mogą być one łączone.

4.13.Zgodnie z praktyką biznesową, lub jeśli zobowiązują do tego przepisy, Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę dotyczącą płatności związanej z Umową.

Warunki dostawy

5.1.Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby dostawy:

 • zakup osobisty w lokalu Sprzedawcy,
 • zakup osobisty w miejscu podanym przez Sprzedawcę na Stronie internetowej (od teraz zwane „miejscem dostawy”),
 • dostawa do Klienta na miejsce podane w Zamówieniu, za pośrednictwem spedytora

5.2.W przypadku potrzeby transportu specjalnego, Klient ponosi ryzyko dodatkowych kosztów związanych z transportem.

5.3.Jeśli Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt na miejsce podane w Zamówieniu przez Klienta, Klient jest zobowiązany do odbioru produktu przy dostawie. W przypadku zakupu osobistego termin odbioru to dziesięć dni roboczych.

5.4.Jeśli odbiór jest uzgodniony przy dostawie, Sprzedawca spełnia swój obowiązek przekazania produktu, gdy przekazuje on produkt do spedytora. Jeśli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca spełnia swój obowiązek przekazując produkt do rąk Konsumenta. Nie uznaje się za wiążące zamawianie przez Konsumenta usług spedytora, których nie zaproponował mu Sprzedawca.

5.5.Sprzedawca lub spedytor może wymagać identyfikacji Klienta, do czego potrzebny może być dowód tożsamości lub paszport. Sprzedawca ma prawo odmówić przekazania produktu.

5.6.Jeśli Klient nie odbierze produktu w czasie określonym w pkt 5.3 Regulaminu, będzie zobowiązany do opłacenia kosztów składowania lub ponownej dostawy. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży produktu po ostrzeżeniu Klienta za pośrednictwem wiadomości email z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient może zostać wezwany do opłacenia kosztów magazynowania i ponownej dostawy, które Sprzedawca ma prawo naliczać.

5.7.Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów i umożliwienia Klientowi dysponowania produktem w ciągu piętnastu dni od daty zawarcia Umowy, chyba że stwierdzono inaczej. Jeśli produkt jest opisany jako dostępny "od ręki", Sprzedawca wysyła produkt najpóźniej w dwa dni robocze od zawarcia Umowy.

5.8.W przypadku zapłaty na rachunek Sprzedawcy, płatności za pośrednictwem systemu płatności lub urządzenia płatności online, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów i umożliwienia Klientowi dysponowania produktem w ciągu piętnastu dni od daty płatności dokonanej przez Klienta, chyba że stwierdzono inaczej. Jeśli produkt jest opisany jako dostępny "od ręki", Sprzedawca wysyła produkt najpóźniej w dwa dni robocze od dokonania płatności.

5.9.Jeśli Sprzedawca nie spełni obowiązku dostarczenia produktu zgodnie z pkt 5.7 i 5.8, Klient powiadomi go w celu dostarczenia produktu przez Sprzedawcę w odpowiednim terminie. Jeśli Sprzedawca nie dostarczy towaru w wyznaczonym terminie, Klient nabędzie prawo do wycofania się z umowy.

5.10.Dokumentacja produktów, a zwłaszcza faktury i certyfikaty, Sprzedawca prześle Klientowi w ciągu dwóch dni od odbioru produktu.

Transfer ryzyka

6.1.Jeśli produkt został zakupiony w siedzibie Sprzedawcy lub w miejscu dostawy, ryzyko zniszczenia zostaje przeniesione na Klienta w momencie odbioru produktu, lub w chwili, gdy produkt miał być dostarczony, a Klient zostanie poinformowany, że może dysponować produktem.

6.2.Jeżeli w dostawę produktu zaangażowany jest spedytor, ryzyko zostaje przeniesione na Klienta w momencie przekazania produktu do pierwszego spedytora zgodnie z Umową. Jeśli Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania produktu w określonym miejscu, ryzyko nie przechodzi na Klienta, chyba że jest przeniesione na spedytora. Sprzedawca ma prawo przechowywać dokumenty związane z produktem, ale nie wpływa to na przeniesienie ryzyka. W wypadku, gdy Konsument jest Klientem, ryzyko przekazywane jest w momencie doręczenia produktu do rąk Klienta. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy Konsument zamówił transport u spedytora, którego nie zaproponował mu Sprzedawca.

6.3.Ryzyko nie zostaje przeniesione na Klienta, chyba że produkt jest oznaczony zgodnie z Umową odpowiednimi znakami produktu, a niezbędne dokumenty zostały załączone, lub też Klient został poinformowany w inny sposób.

6.4.Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny, nawet w przypadku uszkodzenia produktu lub jego zagubienia, kiedy ryzyko zostało już przeniesione na Klienta, chyba że szkody zostały spowodowane przez Sprzedawcę w wyniku naruszenia jego obowiązków.

Wadliwy produkt, gwarancja, reklamacja

7.1.Prawa i obowiązki stron umowy są regulowane przez prawo, zwłaszcza przez paragraf § 1914 do 1925, § 2099-2117 i § 2161 do 2174 ustawy n. 89/2012 Sb. Kodeksu cywilnego.

7.2.Klient zweryfikuje produkt możliwie jak najszybciej po przeniesieniu ryzyka i skontroluje jego właściwości i ilości, a także sprawdzi, czy opakowanie nie zostało naruszone. Jeśli Klient stwierdzi jakiekolwiek wady, jest zobowiązany natychmiast powiadomić Sprzedawcę lub spedytora. W takim przypadku Klient ma prawo nie przyjąć produktu. Jeśli Klient przyjmie wadliwy produkt, powinien opisać wady w protokole. Jeśli tego nie zrobi, wygasają jego prawa związane z wadliwymi usługami.

7.3.Sprzedawca gwarantuje Klientowi, że produkt jest pozbawiony wad w momencie dostawy. Przy odbiorze produkt:

 • może odznaczać się właściwościami uzgodnionymi przez obie strony, właściwościami opisanymi przez Sprzedawcę, lub też oczekiwanymi przez Klienta w odniesieniu do materiałów reklamowych i charakterystyki produktu, przy braku umowy
 • może być używany do celów określonych przez Sprzedawcę lub celu, do którego jest powszechnie używany
 • odpowiada próbce lub wzorcowi co do jakości, jeżeli jakość była w taki sposób wyznaczana,
 • jest w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze, a także
 • jest zgodny z prawem.

7.4.Jeśli wada ujawni w ciągu sześciu miesięcy po odbiorze produktu, uznaje się, że występowała w czasie odbioru.

7.5.Wadą jest istotne naruszenie obowiązków przez Sprzedawcę, jeśli był on świadomy lub miał obowiązek wiedzieć , że druga Strona nie zawarłaby Umowy, jeżeli spodziewałaby się wady. W innych przypadkach nie jest to istotne naruszenie.

7.6.Jeśli wadliwa usługa jest istotnym naruszeniem Umowy, Klient jest uprawniony do żądania nowej dostawy produktu, naprawy, stosownego rabatu, lub możliwości wycofania się z umowy.

7.7.Jeśli wadliwa usługa nie jest istotnym naruszeniem Umowy, Klient jest uprawniony do żądania naprawy lub stosownego rabatu.

7.8.Klient jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu, uprzednio sprawdzając produkt pod kątem wadliwości. Jeśli wada jest ukryta, Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Sprzedawcy niezwłocznie, gdy mógł ją stwierdzić; najpóźniej w ciągu dwóch lat. W momencie składania reklamacji, lub natychmiast po niej, Klient poinformuje Sprzedawcę o metodzie reklamacji, którą wybrał. Jeśli nie zrobi tego w określonym czasie, będzie uprawniony do reklamacji zgodnie z pkt 7.7, nawet jeśli wada stanowi istotne naruszenie Umowy.

7.9.Prawa te mogą być egzekwowane w siedzibie Sprzedawcy, jeśli jest to możliwe w odniesieniu do zakresu sprzedawanych produktów, lub w miejscu, w którym się znajdują, lub w innym miejscu. Klient winien jest egzekwować swoje prawa u podmiotów upoważnionych do naprawy, podanych przez Sprzedawcę w certyfikacie, jeśli są bliżej Klienta. Reklamacja jest uważana za dokonaną w momencie odbioru.

7.10.Reklamacja nie ma wpływu na zobowiązanie Klienta do zapłaty za produkt. Paragraf §2108 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w tym przypadku. Niniejszy paragraf nie ma również zastosowania, jeśli Konsument jest Klientem.

7.11.Klient nie może wycofać się z umowy, lub też zażądać nowej dostawy, jeżeli nie może on dostarczyć produktu w stanie takim, w jakim go odbierał. Nie mają zastosowania poniższe:

 • 7.11.1 -jeśli zmiany są wynikiem kontroli mającej na celu wykrycie usterek,
 • 7.11.2 - jeśli Klient używał produktu przed wykryciem usterki,
 • 7.11.3 - jeśli Klient nie spowodował niemożności reklamowania produktu w postaci niezmienionej przez własne działanie lub zaniedbanie, albo
 • 7.11.4 -sprzedał produkt zanim wykrył jego wadliwość, skonsumował go, zmodyfikował go podczas używania, i jeśli stało się to tylko częściowo, Klient ma możliwość reklamacji tego, co nie zostało zużyte i może to zareklamować, równocześnie zobowiązując się do rekompensaty w wysokości odpowiedniej do stopnia zużycia produktu na korzyść Sprzedawcy.

Prawa związane z wadliwością usługi w odniesieniu do zobowiązań prawnych

7.12.Klient ma prawo do reklamacji wadliwego produktu, jeśli błąd wystąpił w dwadzieścia cztery miesiące po odbiorze, chyba że jest to produkt w obniżonej cenie, a wada jest powodem obniżonej ceny, zużycia wynikającego z normalnego użytkowania, w przypadku produktu używanego wada jest odpowiednia do jego użytkowania i zużycia w momencie odbioru, lub wynika ona z charakteru produktu.

7.13.Jeśli produkt nie posiada właściwości wymienionych w pkt 7.3, Klient może żądać nawet dostarczenia nowego produktu bez wad, jeśli tylko jest to uzasadnione w odniesieniu do typu produktu. Jeśli wada występuje tylko w części produktu, Klient może wymagać wymiany tej części; jeśli nie jest to możliwe, Klient może wycofać się z umowy. Jeśli jest to nieuzasadnione w odniesieniu do rodzaju wady, zwłaszcza w przypadku usterki możliwej do naprawy, Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy.

7.14.Jeśli Klient nie jest w stanie używać produktu ze względu na powtarzające się występowanie tej samej wady, lub większej ilości wad w tym samym czasie, jest on uprawniony do żądania dostarczenia nowego produktu, lub wymiany części, nawet jeżeli wadę można naprawić. W takim przypadku Klient ma prawo się wycofać.

7.15.Jeśli Klient nie wycofa się z umowy, lub nie wyegzekwuje prawa do wymiany produktu na nowy, wymiany części, lub naprawy, może zażądać rabatu. Klient ma prawo zażądać rabatu nawet w przypadku, gdy Sprzedawca nie może dostarczyć nowego produktu, wymienić części, lub dokonać naprawy, a także w przypadku, gdy Sprzedawca nie zareaguje w racjonalnym terminie, jak również gdy reklamacja spowoduje dyskomfort Klienta będącego Konsumentem.

7.16.Klient nie ma prawa do roszczeń, jeśli wiedział o wadzie, lub ją spowodował.

7.17.Jeśli określono dla produktu konkretny limit czasowy, w którym może być używany w ramach normalnego użytkowania, Sprzedawca gwarantuje, że produkt będzie nadawał się do używania przez ten czas, lub też zachowa swoje właściwości. Jeśli istnieje więcej limitów, obowiązuje najdłuższy z nich. Jednakże porozumienie stron jest tu priorytetem.

7.18.Prawa związane z wadliwymi usługami w ramach zobowiązania w pkt 7.12 do 7.17, włączając w to prawo do wycofania się zgodnie z pkt 8.4, nie będą obowiązywać, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą i oczywistym jest fakt, że zakup jest związany z jego działalnością w czasie zawarcia Umowy.

Wycofanie się z Umowy

8.1.Sprzedawca jest uprawniony do zerwania Umowy, jeżeli towar nie jest już produkowany, nie jest dostarczany, lub jego cena znacznie się zmieniła.

8.2.Jeśli Klientowi należy się zwrot pieniędzy z tytułu wycofania się z Umowy, Sprzedawca zwróci je za pomocą tej samej metody, z jakiej korzystał Klient przy dokonywaniu płatności.

8.3.Jeśli Umowa przewiduje darmowy upominek, mowa jest wtedy o darowiźnie, przy której warunkiem rozwiązującym Umowę jest wycofanie się Klienta, który automatycznie traci prawo do upominku i jest zobowiązany do jego zwrotu.

8.5.Klient ma prawo wycofać się z Umowy zgodnie z pkt 7.6 i 7.14.
Wycofanie się z Umowy przez Konsumenta

8.5.Konsument ma prawo wycofać się z Umowy w ciągu czternastu dni. Istnieją różne zasady w zależności od rodzaju Umowy:

 • 8.5.1. - Jeśli jest to umowa zakupu, termin liczony jest od dnia odbioru.
 • 8.5.2. - Jeśli jest to Umowa, która przewiduje kilka rodzajów produktów, lub dostawa w kilku częściach, termin zaczyna się w dniu ostatniej dostawy.
 • 8.5.3.- Jeśli jest to Umowa, która przewiduje zwykłą dostawę produktów, termin liczony jest od obioru pierwszej dostawy.

8.6.Konsument bierze pod uwagę, że zgodnie z paragrafem § 1837 Kodeksu cywilnego nie może wycofać się z Umowy dostawy, która została zmodyfikowana zgodnie z jego życzeniem, obejmuje produkty łatwo psujące się, lub produkt, który został rozpakowany i nie jest możliwy jego zwrot, dostawy dźwięku lub wideo, oprogramowania, które zostało rozpakowane, dostawy gazet, czasopism lub treści cyfrowych, chyba że zostały dostarczone na nośniku fizycznym i trafiły do Konsumenta w ramach poprzedniej Umowy, przed zakończeniem procedury wycofania się z Umowy.

8.7.Jeśli Konsument chce wycofać się z Umowy, może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sprzedawcę, który jest załączony do Regulaminu. Formularz wycofania się z Umowy należy wysyłać na adres email Sprzedawcy: info@decoled.pl, Konsument otrzyma jego potwierdzenie niezwłocznie w formie pisemnej.

8.8.Wycofać się z Umowy należy niezwłocznie; najpóźniej w czternaście dni Konsument musi dostarczyć lub oddać produkt, który otrzymał. Konsument jest świadomy faktu, że dzieli koszty wycofania się. Zwracany produkt musi być czysty, z oryginalną okładką, a wszystkie akcesoria nienaruszone. Jeśli produkt nie jest w stanie nienaruszonym, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego roszczenia w wypadku uszkodzeń, zgodnie z niniejszym punktem.

8.9.W czternaście dni od wycofania się Sprzedawca musi zwrócić Konsumentowi całość kwoty od niego otrzymanej, włącznie z kosztem najtańszego środka transportu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez Konsumenta zanim Konsument udowodni, że produkt został odesłany, lub zanim Sprzedawca go otrzyma. Konsument wyraża zgodę na to, że otrzyma zwrot pieniędzy tą samą metodą, za pomocą której dokonał płatności.

8.10.Konsument ma prawo wycofać się z Umowy zgodnie z pkt 5.9.

Ochrona danych osobowych

9.1.Ochrona prywatnych danych klienta jest regulowana przez ustawę n. 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, zgodnie z późniejszymi regulacjami.

9.2.Klient zgadza się podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji VAT, adres email, numer telefonu, numer konta, adres IP (od teraz zwanymi „danymi osobowymi")

9.3.Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków związanych z Umową, w tym z dostawą i płatnością, Kontem użytkownika i potrzebami marketingowymi Sprzedawcy. Jeśli Klient nie zgadza się na przetwarzanie niektórych danych osobowych, nie stanowi to przeszkody w zawarciu Umowy.

9.4.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas nieokreślony w formie elektronicznej, albo w formie pisemnej.

9.5.Klient jest świadomy obowiązku podania prawdziwych i kompletnych danych przy rejestracji Konta użytkownika. Jeśli dane ulegną zmianie, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę.

 

9.6.Sprzedawca jest uprawniony do zlecania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim. Sprzedawca ma obowiązek chronić poufność danych Klienta; jedynie spedytor i płatności mogą być wyjątkiem.

9.7.Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe. Sprzedawca jest uprawniony do rekompensaty za procesowanie danych osobowych w rozsądnej cenie, lecz koszty nie mogą być wyższe niż niezbędne wydatki. Jeśli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane źle lub wbrew prawu, ma prawo zażądać wyjaśnień co do przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu pkt 9.6. Klient ma prawo żądać poprawienia niekorzystnej dla niego sytuacji.

9.8.Klient ma prawo w każdym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wysyłanie newsletterów i przechowywanie plików cookie

9.9.Jeśli Klient nie wyrazi innego zdania przy składaniu zamówienia, Sprzedawca przyjmuje, że Klient zgadza się na otrzymywanie newsletterów z informacjami o usługach, produktach lub siedzibie Sprzedawcy. Klient ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie; powinien zrobić to pisemnie podając adres rozliczeniowy Sprzedawcy, lub poprzez link na końcu newslettera.

9.10.Dostawca informuje Użytkownika, że przetwarza pliki cookie zgodnie z paragrafem § 89, ustęp 3. ustawy n. 127/2005 Sb. o komunikacji elektronicznej, w tym trwałe pliki cookie, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Ustalenie to obowiązuje przez 10 lat.

9.11.Klient ma prawo anulować zgodę na przetwarzanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki.

9.12.Dostawca przetwarza pliki cookie Użytkownika w celu ulepszania Strony internetowej i personalizacji treści i reklam, umożliwienia korzystania z funkcji mediów społecznościowych oraz prowadzenia analiz wskaźników odwiedzin witryny.

Przepisy końcowe

10.1.Prawa i obowiązki między Sprzedawcą a Klientem są regulowane przez system prawny Republiki Czeskiej, zwłaszcza przez Kodeks cywilny.

10.2.Nie istnieją wytyczne co do zasad moralnego zachowania w relacjach Sprzedawcy z Klientem w sensie paragrafu §1816, ustęp 1., litera e) z ustawy Sb. 89/2012, Kodeksu cywilnego.

10.3.W przypadku Rejestracji Użytkownika są spełnione wszystkie warunki zawarte w paragrafie § 1752, ustępie 1. Kodeksu cywilnego, a Sprzedawca jest uprawniony do samodzielnej zmiany Regulaminu. Nie wpływa to na prawa i obowiązki, które powstały przed zmianami. Zmiany muszą być publikowane na Stronie internetowej i/lub wysyłane na adresy email z bazy danych Strony internetowej. Użytkownik jest uprawniony do odrzucenia tych zmian w ciągu trzech dni roboczych od pierwszego logowania na Konto użytkownika po wprowadzeniu zmian (jeśli zmiany są publikowane na Stronie internetowej), lub od dostarczenia wiadomości na jego adres email (jeżeli zmiany są publikowane za pośrednictwem wiadomości email) i wypowiedzieć obowiązek w ciągu trzech dni, które są czasem wystarczająco długim, by móc uzyskać podobny produkt od innego dostawcy.

10.4.Dane Sprzedawcy: adres rozliczeniowy DECOLED s.r.o. ul. Fráni Šrámka 18/2622, Praga, Republika Czeska, kod pocztowy: 15000, numer identyfikacyjny VAT: 25387677, info@decoled.pl, numer telefonu: +420 800 160 160.

10.5.Konsument ma prawo złożyć skargę do Czeskiej Inspekcji Handlowej (ČOI) w razie nieprawidłowego traktowania przez Sprzedawcę. Nie ma możliwości zapewnienia Klientowi pozasądowych form składania skarg.

10.6.Z mocą od 15. Luty 2016, Komisja Europejska utworzyła platformę dla pozasądowego rozstrzygania sporów, która pozwala konsumentom do rozstrzygania sporów dotyczących ich zamówienia online bez procesu sądowego. Ten rozstrzygania sporów jest dostępny pod poniższym linkiem zewnętrznych: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niestety nie jesteśmy odpowiedzialni i nie możemy rozwiązywać kłótnie poza drogą sądową. Jeżeli konsument życzy sobie złożyć reklamację, prosimy skontaktować się z nami drogą mailową - info@decoled.pl

10.7.Regulamin wchodzi w życie 01.9.2019

NOWOŚCI MAILEM